Hot girl làng võ Châu Tuyết Vân vào BCH Liên đoàn Teakwondo

"Hot girl làng võ" Châu Tuyết Vân trúng cử vào BCH Liên đoàn teakwondo Việt Nam.
"Hot girl làng võ" Châu Tuyết Vân trúng cử vào BCH Liên đoàn teakwondo Việt Nam.