Đá với Young Boys, Mourinho kêu gọi M.U noi gương Roger Federer