Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam