Ông Trump: Mỹ sa lầy xung đột do những người như John McCain