Tặng xe đạp cho 61 học sinh đồng bào Raglai vượt khó đi học