Việt Nam tìm ra kỹ thuật mới chữa vô sinh

Thứ trưởng Bộ Y tế giới thiệu phương pháp mới chữa vô sinh ( Ảnh: Thùy Linh)
Thứ trưởng Bộ Y tế giới thiệu phương pháp mới chữa vô sinh ( Ảnh: Thùy Linh)
Thứ trưởng Bộ Y tế giới thiệu phương pháp mới chữa vô sinh ( Ảnh: Thùy Linh)