Viện phí tăng như thế nào từ ngày 1.6?

Người dân nên nhanh chóng tham gia BHYT để tránh tác động từ viện phí tăng (Ảnh: TL)
Người dân nên nhanh chóng tham gia BHYT để tránh tác động từ viện phí tăng (Ảnh: TL)
Người dân nên nhanh chóng tham gia BHYT để tránh tác động từ viện phí tăng (Ảnh: TL)