Lô sản phẩm keo mặt nạ Gelica facial mask gel bị thu hồi

Thu hồi lô sản phẩm keo mặt nạ
Thu hồi lô sản phẩm keo mặt nạ