Loạn "thần y" “nhà tôi 3 đời”

Quảng cáo chữa COVID-19 bằng gọi hồn, không cần một giọt thuốc nào, của một thần y mạng. Ảnh: NLD
Quảng cáo chữa COVID-19 bằng gọi hồn, không cần một giọt thuốc nào, của một thần y mạng. Ảnh: NLD
Quảng cáo chữa COVID-19 bằng gọi hồn, không cần một giọt thuốc nào, của một thần y mạng. Ảnh: NLD
Lên top