Đã phát hiện ra người lãnh chịu 1,4 tỷ USD rồi

Metro Bến Thành đội vốn, nợ như Chúa Chổm (Ảnh LĐO)
Metro Bến Thành đội vốn, nợ như Chúa Chổm (Ảnh LĐO)