“Bệnh” không muốn thoát nghèo

Có 8 huyện thoát nghèo, 14 huyện hưởng cơ chế thoát khỏi tình trạng khó khăn nhưng lại có thêm 29 huyện được bổ sung vào danh sách huyện nghèo.
Có 8 huyện thoát nghèo, 14 huyện hưởng cơ chế thoát khỏi tình trạng khó khăn nhưng lại có thêm 29 huyện được bổ sung vào danh sách huyện nghèo.
Có 8 huyện thoát nghèo, 14 huyện hưởng cơ chế thoát khỏi tình trạng khó khăn nhưng lại có thêm 29 huyện được bổ sung vào danh sách huyện nghèo.