91 năm và mốc son lịch sử xuân 2021

Thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIII với những quyết sách mới, những đột phá mới và tầm tư duy mới cũng trở thành mốc son lịch sử trong mùa xuân Tân Sửu này. Ảnh: PC
Thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIII với những quyết sách mới, những đột phá mới và tầm tư duy mới cũng trở thành mốc son lịch sử trong mùa xuân Tân Sửu này. Ảnh: PC
Thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIII với những quyết sách mới, những đột phá mới và tầm tư duy mới cũng trở thành mốc son lịch sử trong mùa xuân Tân Sửu này. Ảnh: PC
Lên top