Đảng Cộng sản Việt Nam - những mốc son chói lọi

VƯƠNG TRẦN |

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, từ ngày 25.1 đến 2.2.2021, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra trọng thể tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu chính thức đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên cả nước. Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc. Mỗi kỳ Đại hội là một mốc son chói lọi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng (tháng 3.1935)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng Cộng sản Đông Dương đã họp ở phố Quan Công - Ma Cao (Trung Quốc) từ ngày 27-31.3.1935. Dự Đại hội có 13 đại biểu thuộc các đảng bộ trong nước và tổ chức của Đảng hoạt động ở ngoài nước. Đại hội đã quyết định bầu ra BCHTW Đảng, gồm 13 ủy viên (song chỉ có 12 người, còn một ủy viên khác là chấp ủy viên địa phương Trung Kỳ sẽ chỉ định sau). Ban Thường vụ gồm 5 người, đồng chí Lê Hồng Phong là Tổng Bí thư. BCHTW Đảng đã cử đồng chí Nguyễn Ái Quốc làm đại diện của Đảng Cộng sản Đông Dương bên cạnh Quốc tế Cộng sản.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 2.1951)

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang trong 19 ngày. Đại hội họp công khai từ ngày 11- 19.2.1951. Dự Đại hội có 158 đại biểu chính thức, 53 đại biểu dự khuyết thay mặt cho hơn 766.000 đảng viên trong toàn Đảng.

Đại hội bầu ra BCHTW mới gồm 19 ủy viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết. Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Đảng, đồng chí Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư. Tại giai đoạn này, Đảng ra công khai hoạt động với tên gọi mới là Đảng Lao động Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được gọi là Đại hội kháng chiến.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (tháng 9.1960)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã họp tại Hà Nội. Sau những ngày họp nội bộ, Đại hội đã họp công khai từ ngày 5- 10.9.1960. Dự Đại hội có 525 đại biểu chính thức và 51 đại biểu dự khuyết thay mặt hơn 50 vạn đảng viên trong cả nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu khái quát nhiệm vụ mới của cách mạng Việt Nam và vạch rõ: “Đại hội lần này là Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà”. Đại hội bầu BCHTW mới của Đảng gồm 47 ủy viên chính thức và 31 ủy viên dự khuyết. BCHTW họp Hội nghị lần thứ nhất đã bầu Bộ Chính trị gồm 11 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu lại làm Chủ tịch Đảng, đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (tháng 12.1976)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng diễn ra tại Hà Nội họp trù bị từ ngày 29.11- 10.12.1976. Từ ngày 14- 20.12.1976, Đại hội họp công khai. Dự đại hội có 1.008 đại biểu thay mặt hơn 1.550.000 đảng viên trong cả nước.

Đại hội quyết định đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam và thông qua Điều lệ mới của Đảng gồm 11 chương và 59 điều. BCHTW Đảng do Đại hội bầu ra gồm 101 ủy viên chính thức và 32 ủy viên dự khuyết. BCHTW họp Hội nghị lần thứ nhất đã bầu Bộ Chính trị gồm có 14 ủy viên chính thức và 3 ủy viên dự khuyết; đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Tổng Bí thư.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (tháng 3.1982)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng đã họp nội bộ từ ngày 15-24.3.1982 và họp công khai từ ngày 27- 31.3.1982 tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1.033 đại biểu thay mặt hơn 1.727.000 đảng viên hoạt động trong 35.146 đảng bộ cơ sở.

Đại hội đã thông qua Điều lệ Đảng (sửa đổi) và bầu BCHTW Đảng gồm 116 ủy viên chính thức và 36 ủy viên dự khuyết. BCHTW họp Hội nghị lần thứ nhất đã bầu Bộ Chính trị gồm 13 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết; đồng chí Lê Duẩn được bầu lại làm Tổng Bí thư.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12.1986)

Sau những ngày họp nội bộ (từ ngày 5- 14.12.1986), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng họp công khai tại Hà Nội từ ngày 15-18.12.1986. Dự Đại hội có 1.129 đại biểu thay mặt gần 1,9 triệu đảng viên trong toàn Đảng.

Đại hội quyết định bổ sung và sửa đổi một số điểm cụ thể trong Điều lệ Đảng cho phù hợp với tình hình mới và bầu BCH khóa VI, gồm có 124 ủy viên chính thức, 49 ủy viên dự khuyết. Trung ương đã bầu Bộ Chính trị gồm có 13 ủy viên chính thức, 1 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư BCHTW Đảng. Các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng và Lê Đức Thọ được giao trách nhiệm làm Cố vấn cho BCHTW Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng là đại hội kế thừa và quyết tâm đổi mới, đoàn kết tiến lên của Đảng ta.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (tháng 6.1991)

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng diễn ra tại Hà Nội, họp nội bộ từ ngày 17- 22.6.1991. Từ ngày 24-27.6.1991, Đại hội họp công khai. Dự Đại hội có 1.176 đại biểu đại diện cho hơn 2 triệu đảng viên.

Đại hội đã bầu BCHTW Đảng gồm có 146 ủy viên. Hội nghị lần thứ nhất BCHTW khóa VII đã bầu Bộ Chính trị gồm 13 ủy viên. Đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII đã làm tròn được trách nhiệm trọng đại do toàn Đảng, toàn dân giao phó và sự mong chờ của bạn bè quốc tế, là “Đại hội của trí tuệ - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - đoàn kết”.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (tháng 6.1996)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã họp nội bộ từ ngày 22- 26.6.1996 và họp công khai từ ngày 28.6- 1.7.1996 tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.198 đại biểu thay mặt cho hơn 2 triệu đảng viên.

Chủ đề của Đại hội là: Tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Điều lệ Đảng (sửa đổi) và bầu BCHTW khóa VIII gồm có 170 ủy viên chính thức. Hội nghị lần thứ nhất BCHTW khóa VIII đã bầu Bộ Chính trị gồm 19 ủy viên. Đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư. Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng là các đồng chí: Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (tháng 4.2001)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã được triệu tập, họp từ ngày 19-24.4.2001 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.168 đại biểu đại diện cho 2.479.717 đảng viên trong toàn Đảng.

Đại hội đã bầu BCHTW khóa IX gồm 150 ủy viên. BCHTW họp Hội nghị lần thứ nhất đã bầu Bộ Chính trị gồm 15 ủy viên. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng (tháng 4.2006)

Sau một ngày họp trù bị, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng họp chính thức từ ngày 18- 25.4.2006, với sự tham dự của 1.176 đại biểu đại diện cho hơn 3,1 triệu đảng viên trong cả nước. Chủ đề của Đại hội và cũng là tiêu đề của Báo cáo chính trị là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Đại hội bầu BCHTW gồm 160 ủy viên chính thức, 21 ủy viên dự khuyết. BCHTW họp Hội nghị lần thứ nhất đã bầu Bộ Chính trị gồm 14 ủy viên. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (tháng 1.2011)

Sau một ngày họp nội bộ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng họp công khai từ ngày 12- 19.1.2011. Dự Đại hội có 1.377 đại biểu thay mặt hơn 3,6 triệu đảng viên trong cả nước.

Đại hội bầu BCHTW Đảng khóa XI gồm 175 ủy viên chính thức, 25 ủy viên dự khuyết. Hội nghị lần thứ nhất BCHTW đã bầu Bộ Chính trị gồm 14 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư BCHTW Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng là đại hội mở đường cho đất nước tiến vào thập kỷ thứ hai của thế kỷ XXI, kết quả của một quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Trung ương.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (tháng 1.2016)

Sau một ngày họp trù bị, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng họp chính thức từ ngày 21- 28.1.2016. Tham dự Đại hội có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên trên cả nước. Chủ đề của Đại hội cũng là tiêu đề của Báo cáo chính trị là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội bầu BCHTW gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Hội nghị lần thứ nhất BCHTW đã bầu Bộ Chính trị gồm 19 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Đại hội tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Đại hội XIII của Đảng

Phạm Đông |

Trong công tác tổ chức Đại hội XIII của Đảng, việc bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống là yêu cầu cao nhất đặt ra với lực lượng chức năng. Tất cả lực lượng chức năng đều trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, dành toàn lực bảo vệ an toàn cho sự kiện chính trị trọng đại này.

Tất cả sẵn sàng với chất lượng cao nhất cho ngày Khai mạc Đại hội XIII

Vương Trần |

Trước ngày khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh cho biết: Đến nay, tất cả các công việc chuẩn bị tổ chức phục vụ đã được chuẩn bị một cách khoa học, kỹ lưỡng, chu đáo, sẵn sàng mọi điều kiện với chất lượng cao nhất để tổ chức Đại hội thành công!

Nhiều ý kiến tâm huyết góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Vương Trần |

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, ông Nguyễn Phước Lộc, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương đã có trao đổi với báo chí về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp tục đề nghị truy tố chủ tịch Alibaba - Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm

Anh Tú |

TPHCM - Sau thời gian trả hồ sơ điều tra bổ sung, ngày 5.10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã ban hành kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM (VKS) tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, ngụ Gia Lai, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền".

Số ca mắc COVID-19 mới lại tăng

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận được tại các tỉnh thành trên cả nước ngày 5.10 là 1.194 ca, tăng 174 ca so với hôm qua (1.020 ca). Số bệnh nhân đang thở ô xy là 75 ca, không ghi nhận F0 tử vong. 

3 giáo sư Mỹ, Đan Mạch đoạt giải Nobel Hóa học 2022

Thanh Hà |

2 giáo sư người Mỹ và 1 giáo sư Đan Mạch đoạt giải Nobel Hóa học 2022 -  Ủy ban Nobel công bố chiều 5.10, giờ Việt Nam. 

Không khởi tố vụ án hình sự tại Công ty Thuận Phong

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ngày 5.10, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự tại Công ty CP sản xuất và thương mại Thuận Phong (gọi tắt Công ty Thuận Phong), đóng tại P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, do không có dấu hiệu tội phạm.

Chứng khoán: Càng giảm sâu càng hồi mạnh, VN-Index tăng vọt 26 điểm

Đức Mạnh |

Sắc xanh trở lại thị trường chứng khoán sau chuỗi phiên giảm tụt đáy. Khối ngoại giao dịch hưng phấn khi mua ròng hơn 225 tỉ đồng.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Đại hội XIII của Đảng

Phạm Đông |

Trong công tác tổ chức Đại hội XIII của Đảng, việc bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống là yêu cầu cao nhất đặt ra với lực lượng chức năng. Tất cả lực lượng chức năng đều trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, dành toàn lực bảo vệ an toàn cho sự kiện chính trị trọng đại này.

Tất cả sẵn sàng với chất lượng cao nhất cho ngày Khai mạc Đại hội XIII

Vương Trần |

Trước ngày khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh cho biết: Đến nay, tất cả các công việc chuẩn bị tổ chức phục vụ đã được chuẩn bị một cách khoa học, kỹ lưỡng, chu đáo, sẵn sàng mọi điều kiện với chất lượng cao nhất để tổ chức Đại hội thành công!

Nhiều ý kiến tâm huyết góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Vương Trần |

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, ông Nguyễn Phước Lộc, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương đã có trao đổi với báo chí về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.