Những màu áo xanh “gieo” chữ vùng biên Ea Súp

Một buổi học do thầy Hiếu và thầy Thọ đứng lớp.
Một buổi học do thầy Hiếu và thầy Thọ đứng lớp.
Một buổi học do thầy Hiếu và thầy Thọ đứng lớp.