Tận mục một khu vực sản xuất mắm tôm hãi hùng ở Hậu Lộc, Thanh Hóa:

Mắm tôm “trộn” gián, rết, nhện, thạch sùng và vô số dòi bọ

Bể mắm, mắm tôm của cơ sở Phương Nhung lúc nhúc những sinh vật như thế này.
Bể mắm, mắm tôm của cơ sở Phương Nhung lúc nhúc những sinh vật như thế này.