Di dân tự do - những "cuộc chiến" và hệ luỵ (kỳ cuối): Giải quyết đúng luật nhưng cần hài hòa

Căn chòi tạm giữa rừng sâu và tương lai mịt mờ của một người trẻ tuổi.
Ảnh: H.V.M
Căn chòi tạm giữa rừng sâu và tương lai mịt mờ của một người trẻ tuổi. Ảnh: H.V.M