Cựu chiến binh tay ngang... làm đường cho dân

Ông Nghiêm đang có mặt tại đoạn suối Đắk Rô để theo dõi công nhân mở đường, xẻ núi.
Ông Nghiêm đang có mặt tại đoạn suối Đắk Rô để theo dõi công nhân mở đường, xẻ núi.
Ông Nghiêm đang có mặt tại đoạn suối Đắk Rô để theo dõi công nhân mở đường, xẻ núi.