Bút ký - Phóng sự dự thi về 50 năm Chiến thắng Khe Sanh: Những mầm xanh trên chiến trường xưa

Bộ đội Đoàn 337-QK IV và nhân dân chăm sóc vườn ươm. Ảnh: PV
Bộ đội Đoàn 337-QK IV và nhân dân chăm sóc vườn ươm. Ảnh: PV
Bộ đội Đoàn 337-QK IV và nhân dân chăm sóc vườn ươm. Ảnh: PV