Người giữ linh hồn của chiến thắng Khe Sanh

50 năm qua, ông Hợi vẫn giữ tròn nhiệm vụ văn thư của Tiểu đoàn K3 Tam Đảo.
50 năm qua, ông Hợi vẫn giữ tròn nhiệm vụ văn thư của Tiểu đoàn K3 Tam Đảo.
50 năm qua, ông Hợi vẫn giữ tròn nhiệm vụ văn thư của Tiểu đoàn K3 Tam Đảo.