Cẩn trọng khi cho mượn tài sản

Nên lập thành văn bản khi cho mượn tài sản. Ảnh ST
Nên lập thành văn bản khi cho mượn tài sản. Ảnh ST