Cách ly ông Đinh La Thăng để xét hỏi các bị cáo khác

Ông Đinh La Thăng được cách ly để HĐXX xét hỏi các bị cáo khác.
Ông Đinh La Thăng được cách ly để HĐXX xét hỏi các bị cáo khác.
Ông Đinh La Thăng được cách ly để HĐXX xét hỏi các bị cáo khác.