Đại diện Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước vắng mặt trong phiên xử ông Đinh La Thăng