Hệ thống ngân hàng dần cải thiện về sức khoẻ

Sức khoẻ hệ thống ngân hàng đang được cải thiện đáng kể.
Sức khoẻ hệ thống ngân hàng đang được cải thiện đáng kể.