Đồng Tháp, mùa hoa, trái Tết

Hoa được trồng trong chậu, đặt trên giàn cao.
Hoa được trồng trong chậu, đặt trên giàn cao.