Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Với nửa bên kia: Tục lệ là cái gì?