Văn hóa văn nghệ thế giới: Công nghệ xóa nhòa ranh giới với nghệ thuật