Trẩy hội chợ tình trên Tây nguyên

 Màn văn nghệ diễn ra trong chợ tình.
Màn văn nghệ diễn ra trong chợ tình.
Màn văn nghệ diễn ra trong chợ tình.