Nhân ồn ào quanh chuyện thai lưu

Con của Michelle Cottle, người Anh, 36 tuần, 5 ngày sau siêu âm kết quả bình thường đã mất tim thai.
Con của Michelle Cottle, người Anh, 36 tuần, 5 ngày sau siêu âm kết quả bình thường đã mất tim thai.
Con của Michelle Cottle, người Anh, 36 tuần, 5 ngày sau siêu âm kết quả bình thường đã mất tim thai.
Lên top