Chè long nhãn

Minh họa của Choai.
Minh họa của Choai.