Bánh canh dưới chân đèo

Minh họa của Choai.
Minh họa của Choai.
Minh họa của Choai.