Bảo vệ tác quyền âm nhạc: “Mở cửa” để biết “sốt ruột”