Nhạc sĩ Phó Đức Phương: Tôi sẽ trả tác quyền cho liveshow của chính mình