Xuất khẩu dệt may sẽ cán đích 35 tỉ USD

Xuất khẩu dệt may sẽ cán đích 35 tỉ USD. Ảnh:MH
Xuất khẩu dệt may sẽ cán đích 35 tỉ USD. Ảnh:MH
Xuất khẩu dệt may sẽ cán đích 35 tỉ USD. Ảnh:MH