Truyền thống “va” công nghệ, phải tự thay đổi chứ không thể đòi cấm