Nếu không thu phí BOT Cai Lậy, nhà nước phải đền bù gần 1.400 tỉ đồng