Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nếu không thu phí BOT Cai Lậy, nhà nước phải đền bù gần 1.400 tỉ đồng