EVNNPT truyền tải an toàn sản lượng điện 884 tỉ kWh

Bảo dưỡng đường dây 500 kV. Nguồn: EVNNPT
Bảo dưỡng đường dây 500 kV. Nguồn: EVNNPT
Bảo dưỡng đường dây 500 kV. Nguồn: EVNNPT
Lên top