Chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước đề nghị chuyển dịch trạm thu phí BOT và giảm mức thu