Cải cách toàn diện, ngành hải quan quyết vượt dự toán 285.000 tỉ

Ngành hải quan đẩy mạnh cải cách hành chính để tạo điều kiện cho DN góp phần thúc đẩy XNK, tăng thu NSNN. Ảnh KH
Ngành hải quan đẩy mạnh cải cách hành chính để tạo điều kiện cho DN góp phần thúc đẩy XNK, tăng thu NSNN. Ảnh KH