Trung tâm đào tạo quốc tế Văn Lang hợp tác đào tạo kỹ thuật, dạy nghề tiêu chuẩn quốc tế

Bà Nguyễn Thị Hải Lý - Giám đốc TT ĐT QT Văn Lang cùng Tiến Sĩ Elmanuel Benson ký kết biên bản hợp tác.
Bà Nguyễn Thị Hải Lý - Giám đốc TT ĐT QT Văn Lang cùng Tiến Sĩ Elmanuel Benson ký kết biên bản hợp tác.