Muộn 5 phút coi như nghỉ học: Các trường học trên thế giới quy định kỉ luật thời gian như thế nào?