Học viện Báo chí ra nội quy mới: Muộn 5 phút coi như nghỉ học, dùng điện thoại trong lớp 4 lần bị đình chỉ 1 năm

Học viện Báo chí Tuyên truyền vừa ra nội quy mới.
Học viện Báo chí Tuyên truyền vừa ra nội quy mới.