Thu hồi nội quy muộn 5 phút coi như nghỉ học: Không tự tin vào quy định của mình?

Học viện Báo chí Tuyên truyền vừa ra nội quy mới.
Học viện Báo chí Tuyên truyền vừa ra nội quy mới.