Hà Nội: Hiệu trưởng đi lễ giờ hành chính bị giáng chức