Đà Nẵng hoãn thời gian kiểm tra học kỳ 2, nghiên cứu thi trực tuyến

Đà Nẵng hoãn thời gian kiểm tra học kỳ II, nghiên cứu thi trực tuyến. Ảnh: TT
Đà Nẵng hoãn thời gian kiểm tra học kỳ II, nghiên cứu thi trực tuyến. Ảnh: TT
Đà Nẵng hoãn thời gian kiểm tra học kỳ II, nghiên cứu thi trực tuyến. Ảnh: TT
Lên top