Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đến Đà Lạt bay lượn giữa rừng thông