Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nuôi trồng thủy sản theo tiêu chí an toàn, bảo vệ môi trường