Xây tháp truyền hình: Tư duy không theo kịp thời cuộc?