Thạc sĩ không viết được văn bản, trước hết là lỗi của hệ thống

Thạc sĩ không biết viết văn bản, trước hết là lỗi của hệ thống giáo dục.
Thạc sĩ không biết viết văn bản, trước hết là lỗi của hệ thống giáo dục.