Rối bời tranh luận bằng tại chức, chính quy: Lỗi không ở tấm bằng

Mẫu bằng đại học tốt nghiệp hệ tại chức. Ảnh: AC
Mẫu bằng đại học tốt nghiệp hệ tại chức. Ảnh: AC