TÁC PHẨM DỰ CUỘC THI VIẾT: “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Mơ về những đại sứ du lịch nói tiếng Anh như gió

Hướng dẫn viên du lịch Việt Nam.
Hướng dẫn viên du lịch Việt Nam.